Umowę na remont obiektu zawarto 2 listopada 2022 r. pomiędzy spółką Kormost S.A. a Powiatem Bydgoskim, działającym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy.

Zadanie przyjęto do realizacji pn.: „Remont mostu nad Kanałem Noteckim w ciągu drogi powiatowej nr 1536C Łochowo – Lipniki numer JNI 01028823”, zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę kosztorysem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Prace polegały na reprofilacji płyty mostu i wykonaniu nowych warstw izolacji wodnochronnych. Termin ich zakończenia ustalono na 23 grudnia 2022 r. w zależności od warunków atmosferycznych.