Kormost prowadzi prace związane z rozbudową mostu przez rzekę Mogielnica w ciągu drogi krajowej nr 32 w miejscowości Kotowo.
Roboty rozpoczęto w sierpniu ubr. po zawarciu umowy z poznańskim oddziałem Generalnej Dyrekccji Dróg Krajowych i Autostrad. Objęły one rozbiórkę starego mostu w Kotowie i budową nowego o wyższych parametrach.

Obiekt został wykonany z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu „KUJAN”. Szczegółowy zakres robót objął:
* wykonanie prac rozbiórkowych, ziemnych, fundamentowych i zbrojarskich;
* betonowanie przyczółków, płyty mostu oraz kap chodnikowych;
* wykonanie balustrad oraz poręczy stalowych;
* wykonanie odwodnienia i zabezpieczenia antykorozyjnego;
* wycinkę drzew oraz nasadzenia kompensacyjne wraz z pielęgnacją.

Zadbaliśmy o reorganizację ruchu, wykonując tymczasowy most objazdowy typu MS-54 i przekierowanie ruchu z Drogi Krajowej 32. Ponadto rozebraliśmy nawierzchnię, chodniki, konstrukcję mostu wykonaną z belek prefabrykowanych, ceglane przyczółki  starego obiektu oraz kamienno-betonowe fundamenty.
 
Po wykonaniu planowanej części prac Kormost przystąpił do fundamentowania i budowy korpusu przyczółków, zamontowano też prefabrykowane belki strunobetonowe ustroju nośnego typu „KUJAN”
i rozpoczęło się jego zbrojenie oraz deskowanie.
 
Belki typu „Kujan” przeznaczone są do stosowania w drogowych obiektach mostowych projektowanych na obciążenia ruchome kl. A wg PN-85/S-10030 oraz na obciążenie pojazdem specjalnym klasy 150. W przekroju poprzecznym belki te mają kształt odwróconej litery T.