Konsorcjum firm Kormost Sp. z o.o. i Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego Mosty Sp. z o.o. Budownictwo Sp. k. realizuje pierwszą część projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”. Ma on m.in. poprawić bezpieczeństwo publiczne i wykorzystać walory pilskiej rzeki.

   Prace, które rozpoczęły się w lipcu 2019 roku to roboty budowlano-montażowe na wyspie miejskiej w tym budowa kładki pieszo-rowerowej. Ich zakres obejmuje wycinkę drzew kolidujących z kładką oraz ciągiem pieszo-rowerowym oraz wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Gwdą (długość 46 m., szerokość 6 m.), a także roboty budowlano-montażowe na wyspie miejskiej w tym:
• 1600 metrów ciągów pieszo-rowerowych (chodniki z kostki betonowej i chodniki o nawierzchni z kruszywa mineralnego);
• 1870 metrów linii kablowych niskiego napięcia wraz z oświetleniem terenu;
• małą architekturę.

Realizacja projektu przewidziana jest do końca 2020 roku. Jak informuje inwestor – Gmina Piła – rewitalizacja i zagospodarowanie terenów nadrzecznych poprawi bezpieczeństwo publiczne. Teren objęty projektem będzie oświetlony i monitorowany. Wykorzystany zostanie potencjał przyrodniczy
obszaru, w tym walory rzeki Gwdy. Powstanie zróżnicowana ogólnodostępna przestrzeń publiczna, która będzie atrakcyjna dla mieszkańców w różnym wieku oraz o różnym statusie społecznym. Projekt ograniczy występowanie barier architektonicznych, umożliwiając aktywność i integrację społeczną osobom starszym, niepełnosprawnym i ich rodzinom. Planowany jest zróżnicowany program wykorzystania zrewitalizowanej przestrzeni z szerokim udziałem społecznym.